prod

Общи търговски условия

Общи условия за покупка на използвана електроника (състояние: януари 2018)

1. Предмет на договора и приложно поле

 1. Тези Общи условия ("ОУ") важат за покупката на използвана електроника (напр. мобилни телефони, МР3-плейери, GPS-уреди, конзоли за игра: "Уреди") чрез asgoodasnew electronics GmbH ("asgoodasnew") през тази уеб страница. Други информации към asgoodasnew electronics GmbH се намират в служебната информация на уеб страницата www.asgoodasnew.de.
 2. Всички работи се извършват само въз основа на тези договорни условия. Други регламенти стават действащи само с изричното писмено съгласие на asgoodasnew.
 3. При въпроси към тези ОУ продавачите могат да се обръщат с е-мейл към asgoodasnew на: (info@huawei.asgoodasnew.com).
 4. asgoodasnew закупува представените на уеб страницата уреди от частни лица и предприятия (по-долу "Продавачи").

2. Основополагащи разпоредби

 1. Продавачите могат да бъдат потребители или предприемачи. Потребител по смисъла на следните правила е всяко физическо лице, което сключва юридическа сделка за цели, които преобладаващо не могат да бъдат отнесени към тяхната търговска или самостоятелно заета професионална дейност. Предприемач е всяко физическо или юридическо лице или правоспособно персонално дружество, което при сключване на правна сделка действа при упражняване на независимата си професионална или търговска дейност.l
 2. Договорният език е немски.
 3. Пълният текст на договора не се запаметява от asgoodasnew. Преди изпращане на оферта от продавача през уеб страницата asgoodasnew данните на договора могат да бъдат разпечатени или през функцията за печат на браузера или електронно осигурени. След приемане на офертата от asgodasnew на продавача ще бъдат изпратени още веднъж по и-мейла данните за поръчка, законово предписани информации при договори за дистанционен пласмент и Общите условия.
 4. За коригиране на грешки при въвеждането да се използва "Една страница назад" - бутона на браузера като ефикасно и достъпно техническо средство. Ефикасно техническо средство за разпознаване на грешки при въвеждането е напр. функцията за уголемяване при индикацията на браузера. Разпознаването на грешки при въвеждането предполага, че продавачът се е уверил и контролира сам, че това, което той напр. въвежда през клавиатурата или мишката (напр. оферта или натискане на бутон) съответства на това, което той иска. Продавачът би трябвало да се запита, дали исканото и въведеното съвпадат. В противен случай, продавачът би трябвало да прекъсне процеса. Във всеки случай трябва всяко въвеждане да бъде проверявано, преди да се натисне на "Продайте сега".

3. Свойства на уредите - определяне на покупната цена

 1. Посочените от продавача в рамките на процеса на офериране особености/характеристики на уреда са като описание на състоянието съставна част на договора.
 2. asgoodasnew изключва от закупуване уреди, които имат липващ, непълен или нечетлив сериен номер или при които липсва СЕ-знака или е нецялостен. Същото се отнася за фалшификации на продукта или кагато на уреда или части от него са предприети промени.
 3. Продавачът се задължава, да отрази правилно състоянието на предложените уреди. asgoodasnew предлага за това в рамките на процеса на офериране запитване, което всеки продавач трябва да попълни за оценяването на уреда. asgoodasnew обръща внимание на това, че данните на продавача играят важна роля при калкулацията, тъй като това са характеристики, които значително повлияват на пазарната цена на предлагания уред.
 4. Използваните от asgoodasnew термини съответтват на общоезиковата практика и са поставени за пояснение на уебстраницата за запитването.
 5. За проверка на данните на ПРОДАВАЧАособено за проверка на техническото състояние на предлагания уред ПРОДАВАЧЪТ заявява, че е съгласен, asgoodasnew да може да провери и ако е необходимо да отвори уредите. Доколкото ПРОДАВАЧЪТ е информирал за това, че при предложен уред съществуват още претенции за гаранция спрямо производителя, то asgoodasnew ще провери само на глед.
 6. Доколкото продавачът е потребител, всички цени се разбират включително винаги валидния ДДС.

4. Сключване на договор

 1. Продавачът може през уебстраницата asgoodasnew.de да избере уред и да посочи данни за състоянието и характеристиките на уреда. Продавачът се задължава да направи пълно и правдоподобно описание, тъй като asgoodasnew посредством предоставен формуляр за запитване използва тези данни на продавача за определяне на стойността. Продавачът накрая може да представи на asgoodasnew оферта за определената и посочена на уебстраницата покупна цена чрез потвърждаване на бутона "Сега продавам".
 2. Офертата на продавача до asgoodasnew е обвързваща.
 3. asgoodasnew обръща внимание на това, че определената покупна се калкулира като цена на деня. Следователно продавачът се задължава да изпрати уреда незабавно, най-малкото така, че той да пристигне в рамките на 7 дни след предаването на офертата при asgoodasnew.
 4. asgoodasnew потвърждава на продавача първо присигането на уреда (Потвърждение за получаване). Това потвърждение за постъпване не е приемане на офертата на продавача и още не води до сключване на договора.
 5. asgoodasnew има право, да приме или отхвърли офертата на продавача в рамките на 7 дни от постъпване на уреда. Приемането се извършва чрез изрична декларация спрямо продавача (мейл за потвърждаване на договора) на посочения и-мейл адрес на продавача.
 6. Покупката се извършва изключително в търговско обичайните за частни клиенти количества. Ако се предлагат за купуване повече екземпляра на един продукт, то asgoodasnew си запазва правото, да представи за всеки от тези екземпляри нова, отделна оферта (контра оферта) респ. да отхвърли офертата.
 7. Ако посоченото при изготвянето на офертата описание на уредана продавача се отклонява от действителното състояние на уреда, asgoodasnew няма да приме офертата на продавача и ще съобщи това на продавача с посочване на причините. Същото се отнася, когато уредът не постъпи в рамките на 7 дни след предаване на офертата на продавача при asgoodasnew. asgoodasnew си запазва правото, в такива случаи с помощта на идентични характеристики, които са били на разположение на продавача на уебстраницата, да определи съответстваща на състоянието на стоката цена и да предостави на продавача нова оферта за покупка.
 8. Продавачът може изрично да приеме или отхвърли тази оферта.
 9. Ако продавачът не отхвърли изрично офертата от asgoodasnew в рамките на 14 дни, това се счита като при новите условия след изтичане на 14 дни като прието. asgoodasnew ще обърне внимание на продавача в новата оферта изрично за правното значение на неговото поведение.

5. Изпращане обратно, складиране и използване

 1. Ако продавачът отхвърли изпратената от asgoodasnew оферта, то asgoodasnew ще изпрати уреда на продавача на посочения от него адрес. За продавача не възникват за това разходи, доколкото изпращането се извършва в рамките на Германия.
 2. Ако изпращането обратно на уреда не е успешно, напр. въз основа на погрешно даден адрес или отказ на продавача за приемане, продавача се призовава в рамките на 7 дни с и-мейл при поставяне на срок за корекция на неговия посочен адрес на продавача и за получаване на пратката. Всеки следващ опит на обратно изпращане на уреда се извършва за сметка на продавача. Междувременно asgoodasnew ще складира уреда за сметка на продавача. За това още веднъж се обръща внимание на продавача.
 3. Ако продавачът въпреки това и повторно призоваване за обратно вземане не съобщи нов адрес, уредът ще се складира или отстрани за негова сметка.
 4. Ако причинените от продавача разходи/разноски за обратното изпращане и складиране превишават стойността на уреда, той незабавно ще бъде оползотворен или отстранен от asgoodasnew за продавача.

6. Изпращане

 1. Изпращането трябва да се извърши в рамките на 7 дни след подаване на офертата за продажба през уебстраницата. Меродавно е постъпването на уреда при asgoodasnew. След този период може да се стигне в зависимост от продукта до отчасти значителни намаления на цената въз основа на променени пазарни цени, на които asgoodasnew не може да повлияе.
 2. Опасността при транспорт, т.е. опасността от загуба или друго увреждане на уреда по транспортния път носи продавачът до връчването на предмета чрез трансортното предприятие на asgoodasnew.
 3. Изпращането на уреда е безплатно за продавача и се извършва като "застрахован пакет", доколкото той използва предоставените от asgoodasnew по и-мейл или чрез сваляне лепенки за спедиция за DHL (Германия). В този случай съдържанието на пакета е застраховано до сумата от 500,- €, доколкото от продавача са били съблюдавани изискваните от транспортното предприятие (DHL) регламенти и условия, напр. относно опаковката. По-специално, посочването на серийния номер на предлаганото и транспортирано оборудване от продавача в застрахователен случай, който трябва да бъде регулиран, е задължително. Ако продавачът желае по-висока застрахователна сума за доставка поради стойността на уреда, той трябва сам да се погрижи за това и да заплати произтичащите от това допълнителни разходи.
 4. Изпращането може да се извърши също по всеки друг начин. Направените за това разходи се поемат от продавача.
 5. В случай, че предоставеният стикер за доставка се използва в противоречие с договора, продавачът е длъжен да компенсира получените щети. Изпращане извън Германия се извършва за сметка на продавача.
 6. Приемането на пакети, които се изпращат като „безплатна“ пратка, се изключва. asgoodasnew отказва приемането. Произтичащите от това разходи се поемат от продавача.Същото се отнася за пратки с произход извън ЕС респ. за пратки, които трябва да бъдат регистрирани за обмитяване на Немската митница
 7. Изпращането трябва да се извършва в подходящи опаковки, при което трябва да бъдат следвани предоставените от asgoodasnew в изпълнението на продажбата и на уебстраницата указания за опаковане и изпращане.
 8. Продавачът прилага към пакета само посочените през уебстраницата уреди и заявените през формуляра принадлежности. Всички останали уреди, помощи за опаковане или принадлежни части - напр. слушалки, чанти, др. . - се отстраняват без заплащане за продавача безплатно или се оползотворяват от asgoodasnew по друг начин. Връщане обратно на тези неща не се извършва - също в случай на отхвърляне на договорната оферта от asgoodasnew и свързаното с това обратно връщане на поставения уред. 

7. Условия на плащане

 1. Моля обърнете внимание при поставянето на Вашия уред за правилни данни. Това ще ни позволи да изплатим цената на уреда след 42 календарни дни. asgoodasnew ще съобщи на продавача с приемането на договора в и-мейла за потвърждаване на договора точната дата на изплащане. Времето за изпълнение на банките не може да се причисли на asgoodasnew.
 2. Доколкото продавачът е дарил част от покупната цена, тази сума ще бъде изпратена на получателя на дарението от името и за сметка на продавача в края на всеки месец. asgoodasnew не е упълномощен в тази връзка да изготвя разписка за дарението. Дарителят може да изиска тази разписка само при получателя на дарението.
 3. Кредитните известия от партньорите ще бъдат направени, както е показано в процеса на продажба или най-късно в началото на календарния месец след приемането на офертата.
 4. Плащанията се извършват изключително чрез банкови преводи в Европейския съюз, плащания чрез Paypal или кредитни известия от партньори. Други начини на плащане, особено плащане в брой са изключени.
 5. Продавачът е отговорен за правилното посочване на неговите данни за плащане. Закъснения въз основа на липсващи данни не са за сметка на asgoodasnew.

8. Собственост на уреда

 1. Като предоставя офертата си на asgoodasnew, продавачът потвърждава, че е законният собственик на уреда или има право да предоставя на asgoodasnew собствеността върху уреда или че продажбата и прехвърлянето на собствеността се извършват със знанието и съгласието на собственика.
 2. Продавачът гарантира, че права на трети страни не са в противоречие с продажбата и прехвърлянето на собствеността.
 3. Продавачът освобождава asgoodasnew от всички претенции на трети страни, които се предявяват по отношение на евентуални съществуващи за уреда права.
 4. Собствеността на уреда преминава в момента на приемането на офертата чрез asgoodasnew или - в случай на оферта за покупка чрез asgoodasnew - чрез продавача на asgoodasnew.
 5. Продажбата и собствеността на уреда няма връзка или не влияе върху сключени от продавача договори за мобилни услуги или други свързани с уреда договорни задължения. asgoodasnew не поема нито текущи договори за мобилни услиге и произтичащите от това задължения за плащане нито други задължения за плащане напр. в рамките на договори за изплащане на вноски.

9. Отговорност

 1. Изключват се претенции на продавача за обезщетения. От това се изключват претенции на продавача за обезщетения от нараняване на живота, тялото, здравето или от нарушаването на основни договорни задължения (кардинални задължения) както и отговорност за други щети, които се основават на преднамерено или грубо небрежно нарушение на задължение от asgoodasnew, техните законови представители или помощници. Основни договорни задължения са такива, чието изпълнение е необходимо за постигане на целта на договора.
 2. В случай на нарушение на съществените договорни задължения asgoodasnew носи отговорност само за типично предвидените за договора щети, само ако това е причинено просто от небрежност, освен ако не касае искове за щети на продавача в резултат на нараняване на живота, тялото или здравето.
 3. Ограниченията на ал. 1 и 2 са в сила също в полза на законовите представители и помощници на asgoodasnew, ако исовете бъдат предявени директно срещу тях.
 4. Задължение изключително на продавача е да гарантира сигурността на своите данни, съхранявани на продадения уред. В тази връзка се прави позоваване на точка 8 от настоящите Общи условия.

10. Защита на данни и изтриване на данни

 1. Продавачът изпраща уреда с всички носители за съхранение, необходими за правилната работа или включени в обхвата на доставката (ако все още е наличен).
 2. Продавачът е отговорен за осигуряването на адекватна защита на данните на уреда, които той иска да продължи да използва. asgoodasnew не поема защита на данни и след изпращане чрез продавача не може да върне информационни носители или поради липса на защита на уредите да издаде още запаметени данни.
 3. Продавачът сам гарантира, че всички индивидуални и лични данни на него и всички предишни собственици (напр. контакти, съобщения, записи в календара, снимки, музика, видеоклипове, приложения, игри) са изтрити от вградените и предоставени информационни носители на уреда, по начин че те вече не са достъпни за трети страни.
 4. asgoodasnew извършва изтриване на данни и нулиране в състояние на доставка, както и в някои случаи актуализациите на софтуера като част от процеса на проверка и обработка, което води до изтриване на всякакви лични данни, които могат да бъдат налични. asgoodasnew изрично посочва, че поради присъщи причини не може да се гарантира, че всички данни и фрагменти от данни ще бъдат безвъзвратно изтрити - дори ако процесът на повторна обработка е най-съвременният.
 5. Продавачът освобождава asgoodasnew от всички претенции, които могат да произтичат от това, че на уреда или на съответните информацинни носители, които са продадени на asgoodasnew, са били налични данни все едно от какъв вид. Това се отнася също за евентуални претенции на трети страни.

11. Използване на личните данни на продавача и защита на данните

 1. asgoodasnew събира, обработва и използва лични данни на продавача, по-специално лично име, фамилно име, адрес, естоживеене, данни за Paypal или банкова сметка, телефонен номер и адрес на електронна поща. Тези данни се използват в съответствие с Федералния закон за защита на личните данни и Закона за телемедията за обработка на покупки и в обхвата, посочен в декларацията за защита на данните.
 2. Всяка покупка е последвана от онлайн анкетиране, проведено от asgoodasnew, за да се гарантира качеството на услугата. Продавачът бива поканван за това с мейл. Участието е доброволно. Четири пъти в годината една част от продавачите бива поканвана за изчерпателно онлайн анкетиране. Участието също е доброволно.
 3. asgoodasnew няма да предава данни на трети страни, освен ако, продавачът е дал преди това съгласието си. Разгласяването на данните пред държавните места ще се извършва само ако това се изисква от закона.
 4. Купувачът между другото има право на безплатна информация за запаметените за него данни, както и евентуално право за коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. Ако искате да възразите срещу събирането, обработката или използването на Вашите данни от нас в съответствие с нашите разпоредби за защита на данните изцяло или за отделни мерки, или ако искате да упражните правото си на безплатна информация за съхраняваните им данни и, ако е необходимо, право на корекция, блокиране или изтриване на данни, Можете да изпратите възражението или искането си по електронна поща, факс или писмо на следните данни за контакт: asgoodasnew electronics GmbH, Georg-Simon-Ohm-Str. 6, 15236 Франкфурт (Одер), и-мейл: datenschutz@asgoodasnew.com, факс: +49 335 74 38 99 89.
 5. Базите данни на asgoodasnew и техия интернет сървър, отговарят на най-високите стандарти за безопасност и следователно гарантират най-доброто от своите знания и убеждения възможно най-голяма защита на данните на продавача срещу загуба, злоупотреба и неразрешено и неоторизиран достъп, разкриване, промяна и изтриване. Предаването на данните до интернет сървъра на asgoodasnew се осъществява със стандарта за защита на метода SSL [Secure Socket Layer] с поне 128 битово криптиране.

 

12. Съгласие и декларация за защита на данните

Продавачът дава съгласието си с това за събирането, запаметяването, обработката, използването и предаването на личните му данни в горепосоченото (клауза 9) и в степента, описана в декларацията за защита на данните от asgoodasnew. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с ефект за бъдещето.

13. Заключителни разпоредби

 1. Сключеният между asgoodasnew и продавача договор подлежи на немското право. Валидността на ООН-правото на продажбите е изключена.
 2. Ако продавачът е търговец, юридическо лице на публичното право или специален фонд по публично право, изключителното място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи пряко или косвено от договорните отношения, е това, което възниква от мястото на дейност на asgoodasnew към момента на сключване на договора. Същото се прилага, ако продавачът няма общо място на юрисдикция в страната, продавачът се е преместил след сключването на договора по местоживеене или обичайно пребиваване в чужбина или неговото местоживеене или обичайно местопребиваване към момента на предявяване на иск е неизвестно.