prod

Regulamin

Regulamin został zaktualizowany 21.04.2020

§ 1. Zakres obowiązywania i definicje.

 1. Poniższy regulamin sklepu (zwany dalej Regulaminem) dotyczy wszelkich transakcji i umów dotyczących skupu używanych urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, urządzeń GPS, konsol do gier) zawieranych za pośrednictwem strony huawei.asgoodasnew.com/pl/ z firmą asgoodasnew electronics GmbH. 
 2. W rozumieniu Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:
  • Sklep: sklep internetowy prowadzony  przez Nabywcę pod domeną huawei.asgoodasnew.com/pl/, umożliwiający Klientowi zawieranie umów sprzedaży artykułów elektronicznych z Nabywcą 
  • Nabywca: firma asgoodasnew electronics GmbH (niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą pod adresem: Georg-Simon-Ohm-Straße 6, 15236 Frankfurt nad Odrą wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego prowadzonego przez Sad Rejonowy we Frankfurcie nad Odrą pod numerem wpisu HRB 12158 FF
  • Klient: każdy użytkownik niezależnie od swojej formy prawnej, który chce zawrzeć umowę sprzedaży Urządzenia z Nabywcą za pośrednictwem Sklepu
  • Konsument: osoba fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  • Urządzenie: każdy produkt elektroniczny, którego możliwość sprzedaży jest udostępniana przez Sklep przez ich wymienienie na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wszelkie umowy i transakcje są zawierane wyłącznie przy uwzględnieniu postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie inne regulaminy lub ogólne wzorce umów są skuteczne tylko w razie ich pisemnego uznania przez  Nabywcę.
 4. Wszelkie pytania odnośnie Regulaminu można kierować drogą mailową na adres: info@huawei.asgoodasnew.com
 5. Do korzystania ze Strony huawei.asgoodasnew.com/pl/ wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa i łącze internetowe.

§ 2. Zawarcie umowy

 1. Nabywca skupuje Urządzenia tak od Konsumentów jak i przedsiębiorców.
 2. Klient składa zapytanie ofertowe  przez wybór odpowiedniego Urządzenia na stronie internetowej Sklepu i wypełnienie udostępnionego przez Sklep formularza. Konieczne jest przy tym podanie pełnego i odpowiadającego rzeczywistości opisu stanu Urządzenia, na podstawie której Sklep przygotowuje  ofertę zakupu Urządzenia, przy czym ceną sprzedaży jest cena Urządzenia podana na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia oferty.
 3. Po otrzymaniu oferty Sklep wysyła do Klienta potwierdzenie jej otrzymania, przez co oferta Klienta staje się wiążąca. Potwierdzenie otrzymania oferty nie oznacza jej przyjęcia Sklep.
 4. Sklep wskazuje, że cena sprzedaży ustalona na stronie internetowej jest skalkulowana jako cena dzienna, przy czym cena wskazana w ramach wyceny jest ceną wiążącą i nie zostanie przez Sklep zmieniona (pod warunkiem, że stan urządzenia stierdzony przez Sklep opdowiadna informacjom podanym przez Klienta). 
 5. Po dostarczeniu Urządzenia Sklep wysyła Klientowi potwierdzenie jego otrzymania drogą mailową na podany wcześniej adres. To potwierdzenie nie oznacza przyjęcia oferty Klienta przez Sklep.
 6. Sklep ma prawo do odrzucenia oferty w ciągu 5 do 15 dni od momentu potwierdzenia otrzymania Urządzenia przez Sklep: w przypadku kiedy stan techniczny urządzenia nie zgadza się ze stanem opisanym przez Klienta w formularzu lub jeśli przedmiot nie pochodzi z rynku europejskiego (nie nosi tzw. znaku CE) lub spełnia inne przesłanki wymienione w §4.
 7. Potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta przez Sklep jest wysyłane drogą mailową na adres mailowy podany przez Klienta przy składaniu oferty,  w ciągu 5 do 15 dni od momentu potwierdyenia otrzymania Urządzenia przez Sklep
 8. Jeśli rzeczywisty stan produktu różni się od deklarowanego lub towar nie zostanie mu dostarczony bez zbędnej zwłoki od złożenia oferty Sklep ma prawo do odrzucenia oferty. Sklep może wtedy złożyć Klientowi nową ofertę zakupu Urządzenia w oparciu o dane udostępnione Klientowi na stronie internetowej.
 9. Nowa oferta złożona Klientowi przez Sklep wymaga każdorazowo wyraźniej akceptacji Klienta. Jeśli Klient odrzuci wyraźnie ofertę, to Sklep odeśle telefon na swój koszt. 

§ 3. Wysyłka Urządzenia do Sklepu

 1. Wysyłanie Urządzenia powinna nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od rejestracji Urządzenia na Stronie i zaakceptowaniu warunków wyceny. 
 2. Klient nie ponosi kosztów wysyłki towaru, o ile skorzysta z możliwości zamówienia odbioru przesyłki poprzez  udostępniony przez Sklep link lub nada paczkę z wygenerowaną (poprzez formualarz zawarty pod wspomnianym linkiem) nalepką wysyłkową w punkcie DHL. Wysyłka przy użyciu nalepki zagwarantowej przez sklep podlega ubezpieczeniu w DHL w wysokości do 500PLN. Konieczne jest przy tym podanie przez sprzedawcę numeru seryjnego wysłanego urządzenia.
 3. W przypadku niedojścia do skutku odbioru przesyłki, możliwe jest ponowne zamówienie kuriera.  W przypadku dwukrotnego niedojścia odbioru do skutku (z przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez klienta), klient zobowiązany jest do samodzielnego nadania paczki (z użyciem bepłatnej, wygenerowanej online nalepki) w punkcie DHL. 
 4. Wysyłka towaru za pobraniem lub na koszt Sklepu jest wykluczona. W takich przypadkach Sklep odmówi przyjęcia przesyłki, a powstałe z tego powodu koszty ponosi Klient.
 5. Wysłanie Urządzenia powinno nastąpić w odpowiednim opakowaniu, przy czym należy przestrzegać zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu wskazówek i informacji odnośnie zapakowania towaru i jego wysyłki.
 6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy  w czasie transportu ponosi Klient aż do momentu odbioru towaru przez Sklep.
 7. Sprzedawca wysyła tylko i wyłącznie przedmiot, którego wycena nastąpiła za pomocą strony huawei.asgoodasnew.com/pl/. Wszystkie dodatkowe przedmioty, opakowania oraz akcesoria, o które nie Sklep nie pyta w formularzu będą automatycznie - bez wynagrodzenia - recyklingowane. Zwrot powyższych przedmiotów, również w przypadku odrzucenie przez klienta nowej oferty kupna - sprzedaży lub nie dojścia umowy do skutku, nie nastąpi.

§ 4. Właściwości Urządzenia

 1. W ramach rejestracji Urządzenia na stronie internetowej Klient jest zobowiązany do podania zgodnych z rzeczywistością właściwości Urządzenia, Sklep udostępnia w tym celu na stronie internetowej specjalny formularz, którego wypełnienie jest konieczne dla oszacowania wartości Urządzenia. Sklep wskazuje, że podanie prawdziwych danych przez Klienta jest niezbędne do prawidłowej wyceny Urządzenia. 
 2. Warunki techniczne Urządzenia wskazane przez Klienta w formularzu podlegają weryfikacji przez Sklep po otrzymaniu Urządzenia. Wszelkie niezgodności rzeczywistego stanu technicznego Urządzenia ze opisem wskazanym przez Klienta będą Klientowi zgłaszane.
 3. Finalna cena sprzedaży Urządzenia zostanie uzgodniona po weryfikacji warunków technicznych Urządzenia.  
 4. Sklep zastrzega sobie prawo wykluczenia ze Skupu urządzeń, krórych numer seryjny jest niepełny lub słabo czytelny oraz które nie posiadają znaku CE. Prawo to dotyczy także urządzeń posiadających nieoryginalne oprogramowanie lub nieoryginalne części. 

§ 5. Warunki płatności

 1. Zapłata ceny sprzedaży następuje w złotych polskich, terminie 15 dni (roboczych) od dnia potwierdzenia stanu technicznego Urządzenia na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 
 2. W przypadku zrealizowania kodu promocyjnego, cena zostanie podwyższona o wartość vouchera przekazanego Klientowi przez partnera handlowego Sklepu. 
 3. Zapłata ceny sprzedaży następuje wyłącznie przelewem na konta bankowe w Polsce. Inne sposoby płatności, szczególnie gotówką, są wykluczone.
 4. Klient jest zobowiązany do poprawnego podania swoich danych niezbędnych do realizacji płatności. Sklep nie odpowiada za wszelkie opóźnienia wskutek podania błędnych danych.

§ 6. Własność urządzenia

 1. Wraz ze złożeniem oferty Klient zapewnia, że jest właścicielem Urządzenia lub upoważniony jest do sprzedaży Urządzenia w imieniu osoby trzeciej za jej zgodą. 
 2. Klient zapewnia, że Urządzenie nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich stojącymi na przeszkodzie jego sprzedaży i przeniesieniu własności na nim. 
 3. Klient o ile nie jest Konsumentem zwalnia Sklep od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z ich prawami odnośnie Urządzenia.
 4. Prawo własności Urządzenia przechodzi na Sklep w momencie przyjęcia oferty Klienta przez Sklep lub w razie złożenia oferty przez Sklep w momencie przyjęcia oferty przez Klienta.
 5. Przeniesienie własności Urządzenia nie powoduje powstania po stronie Sklepu zobowiązań odnośnie przystąpienia, bądź realizacji umów abonenckich telefonów komórkowych lub innych zobowiązań umownych związanych z Urządzeniem. Sklep nie staje się też stroną umowy w umowach  związanych z korzystaniem z  sieci komórkowej,  ani też nie przejmuje żadnych związanych z tym zobowiązań płatniczych lub każdego innego rodzaju  np. dotyczących spłacenia rat za Urządzenie.

§ 7. Ograniczenia odpowiedzialności Sklepu

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie na zasadach ogólnych. 
 2. W razie naruszenia istotnych warunków umowy Sklep odpowiada tylko szkodę będącą zwykłym następstwem działań Sklepu, chyba że chodzi o roszczenia odszkodowawcze Klienta z powodu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

Zabezpieczenie znajdujących się na urządzeniu danych spoczywa wyłącznie na Kliencie.

§ 8. Zapisywanie i usuwanie danych

 1. Klient wysyła do Sklepu Urządzenie wyposażone we wszelkie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania  lub dostarczone pierwotnie przez producenta nośniki pamięci oraz akcesoria
 2. Klient we własnym zakresie dokonuje zapisania znajdujących się na Urządzeniu danych,  z których chciałby ewentualnie później skorzystać. Sklep nie zapisuje żadnych danych i nie zwraca po wysyłce Urządzenia żadnych  nośników pamięci lub jeszcze dostępnych na Urządzeniu danych.
 3. Klient jest zobowiązany we własnym zakresie do takiego usunięcia wszelkich osobistych danych dotyczących jego i ewentualnych poprzednich właścicieli  (np. wpisy do książki adresowej, wiadomości, terminy w kalendarzu, zdjęcia, muzyka, gry, aplikacje) znajdujących się na wbudowanych bądź załączonych nośnikach danych, aby nie były one dostępne osobom trzecim. Sklep zobowiązuje się, że w przypadku gdy takie dane nie zostaną przez Klienta usunięte w całości, nie zostaną one udostępnione przez Sklep jakiejkolwiek osobie trzeciej.
 4. Sklep usuwa zapisane na Urządzeniu dane i przywraca ustawienia do stanu początkowego oraz dokonuje w razie potrzeby aktualizacji oprogramowania, które prowadzi do usunięcia zapisanych danych.  Sklep zwraca uwagę, że z powodów technicznych całkowite usunięcie zapisanych danych może okazać się niemożliwe.
 5. Klient inny niż Konsument zwalnia Sklep od wszelkich roszczeń powstałych z powodu nieusunięcia zapisanych w Urządzeniu lub załączonych do niego nośnikach danych. Dotyczy to także roszczeń osób trzecich.

§ 9. Reklamacje

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres Sklepu lub       mailowo >adres > info@huawei.asgoodasnew.com >i powinna dokładnie oznaczać powód reklamacji i osobę ją wnoszącą.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.  Po rozpatrzenie reklamacji Sklep wyśle swoją odpowiedź na adres mailowy Klienta.

§ 10. Wykorzystanie danych osobistych Klienta i ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep 
 2. Dane Klienta będą przetwarzane przez Sklep jako administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz mogą być przetwarzane na zasadzie powierzenia przez Organizatora  danych osobowych do przetwarzania na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane Klienta również dla celów marketingu produktów lub usług własnych w ramach tzw. usprawiedliwionego celu. Podanie danych jest  dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Klient wyrazi odrębną  zgodę Sklep będzie mógł przesyłać Klientowi informacje o nowych produktach/usługach drogą komunikacji elektronicznej lub telemarketingu. Klientowi  przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz odwołania zgody na działania marketingowe. 
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu zgłoszenia.
 5. Przy każdej transakcji Klient jest proszony o udział w ankiecie-online, która służy podniesieniu jakości usług.  Zaproszenie do dobrowolnego udziału w ankiecie jest wysyłane mailem. Czterokrotnie w ciągu roku Klient jest zapraszany do dobrowolnego udziału w szczegółowej ankiecie online.
 6. Sklep nie przekazuje żadnych danych osobom trzecim, chyba że za uprzednią zgodą Klienta. Organom państwowym dane są udostępniane w przewidzianych prawem przypadkach. Pracownicy Sklepu są zobowiązani do zachowania poufności.
 7. Jeśli Klient korzysta z akcji promocyjnych partnerów handlowych Sklepu, to  Sklep ma prawo do przekazania tym partnerom danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia.
 8. Wszelkie zapytania dotyczące  prosimy kierować pisemnie z podaniem danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację składającego zapytanie na adres: 

  asgoodasnew electronics GmbH

  Georg-Simon-Ohm-Straße 6

  15236 Frankfurt nad Odrą

  Niemcy

 9. Banki danych Sklepu oraz jego serwery internetowe są zabezpieczone według najwyższych aktualnych standardów. Przekazywanie danych do serweru  internetowego Kupującego odbywa się za pomocą standardu SSL (Secure-Socket-Layer) ze 128-bitowym kodowaniem.

  Strona internetowa Sklepu zapisuje przy realizacji transakcji proces wpisywania danych osobistych. Te dane są następnie przetwarzane w banku danych  w celu nawiązaniu kontaktu mailowego z klientami, których transakcje zostały nagle przerwane. 

  Strona internetowa huawei.asgoodasnew.com/pl  i inne strony Sklepu (podstrony, oferty partnerów handlowych Sklepu) wykorzystują program do analizy sieci, który wykorzystuje tzw. "Cookies" tzn. informacje tekstowe, które są zapisywane na komputerze osoby przeglądającą daną stronę i które umożliwiają analizę wykorzystania strony. Stworzone za pomocą "Cookies"  informacje o wykorzystaniu strony w tym  adres IP osoby przeglądającej  są przekazywane do programu analizy sieci i tam zapisywane. Program analizy sieci wykorzystuje te informacje do oceny wykorzystania stron Sklepu, aby sporządzać raporty o aktywności w sieci  i innych działań związanych z aktywnością internetową. Te dane są przekazywane na rzecz osób trzecich o ile wynika to z przepisów prawa lub gdy te osoby działają przy przetwarzaniu danych  w ramach programu do analizy sieci. Użytkownicy Sklepu  mogą wyłączyć możliwość instalowania "Cookies"  przez odpowiednie opcje w swojej przeglądarce.  Wskazujemy jednak, że w takim razie nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym stopniu.

  Informacja o danych osobowych przy korzystaniu z usługi społecznościowej Facebook (opcja "Lubię to" ): Na stronach internetowych huawei.asgoodasnew.com/pl zainstalowane są wtyczki  usługi społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto,  CA 94304, USA.  Te wtyczki są opatrzone logiem Facebook, opcją "Lubię to" lub napisem "Facebook Social Plugin". Przy wejściu na stronę internetową huawei.asgoodasnew.com/pl, która zawiera taką wtyczkę,  użytkownik nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook.  Wskutek działania wtyczki Facebook zostaje poinformowany o wejściu użytkownika na naszą stronę. Jeśli użytkownik skorzysta z wtyczki, na przykład przez użycie opcji "Lubię to" lub skomentowanie strony to informacje na ten temat są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki internetowej użytkownika do serwisu Facebook i tam zapisywane.  Bardziej szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych w serwisie  Facebook są dostępne pod adresem www.facebook.com.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 2. Umowy zawierane pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumnetem podlegają wyłącznie prawu polskiemu. 
 3. Spory powstałe na tle realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 4. Spory powstałe na tle realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Konsumenta.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Klientów.
 6. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez  Sklep na stronie internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do  zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 14 dni